Wanneer is iemand aansprakelijk?

Aansprakelijkheid

In de wet en rechtspraak is geregeld dat men de schade die aan een ander wordt toegebracht moet vergoeden.

Er zijn drie bronnen van aansprakelijkheid:

 1. Op grond van contract of overeenkomst
 2. Op grond van de wet
 3. Uit rechtmatige daad

1. Op grond van contract of overeenkomst

Aansprakelijkheid kan ontstaan vanuit een contract of overeenkomst. Denk aan bijvoorbeeld wanprestatie (toerekenbare tekortkoming);

2. Op grond van de wet

De aansprakelijkheid op grond van de wet volgt uit schuld- en risicoaansprakelijkheid voor eigen feitelijk handelen en nalaten (de eigenlijke onrechtmatige daad).

 • schuldaansprakelijkheid: het eigen verwijtbare handelen of nalaten, waardoor schade ontstaat. Denk aan de arbeidsongevallen, medische fouten, sport- en spel ongevallen
 • risico-aansprakelijkheid (kwalitatieve aansprakelijkheid) voor onrechtmatige gedragingen van:
  • andere personen (bijv. een werknemer of een kind);
  • voor zaken, stoffen en dieren;
  • productaansprakelijkheid;
  • aansprakelijkheid voor motorrijtuigen.

3. Uit rechtmatige daad

De aansprakelijkheid uit rechtmatige daad vloeit voort uit daden die volgens de wet een verplichting tot schadevergoeding kunnen doen ontstaan, maar niet gerekend kunnen worden tot de onrechtmatige daad. Hieronder vallen de rechtmatige verbintenis uit de wet wegens bijvoorbeeld zaakwaarneming, onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking.

Schuld of risico

Het burgerlijk recht maakt een onderscheid tussen schuld en risico.

Schuldaansprakelijkheid

Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de incidentveroorzakende persoon om tot aansprakelijkheid te komen. Soms kan de schuld in de zin van verwijtbaarheid wegvallen aan de zijde van de veroorzaker, zoals bij overmacht. Hier kan bijvoorbeeld sprake van zijn als een automobilist de aanrijding met een overstekende voetganger redelijkerwijs niet had kunnen voorkomen. Aan het met succes doen van beroep op overmacht worden zeer hoge eisen gesteld. We moeten dan heel precies vaststellen of de automobilist terecht een beroep doet op overmacht bij een ongeval met een zwakke verkeersdeelnemer (voetganger, fietser). Meestal wordt deze namelijk toch beschermd.

Risico-aansprakelijkheid

Bij risicoaansprakelijkheid speelt ‘schuld’ geen rol. Als een bepaald risico zich voordoet dan is daarmee de aansprakelijkheid gegeven. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid voor opstal: als er schade ontstaat door een gebrek aan een opstal (een gebouw of een weg, brug, viaduct en dergelijke) is de bezitter of de eigenaar aansprakelijk, ook al wist hij niet van het gebrek.

Een ander voorbeeld is de aansprakelijkheid van dierenbezitters voor de zelfstandige gedragingen van hun dieren (meestal paarden of honden). Andere veel voorkomende voorbeelden zijn de aansprakelijkheid van ouders voor de daden van hun kinderen die jonger dan 14 jaar zijn (of 15 of 16 jaar), en van werkgevers voor de daden of het nalaten daarvan door hun ondergeschikten. Deze vormen van aansprakelijkheid heten behalve risicoaansprakelijkheid ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid.

Geschreven door Alex Verhoeven

Advocaat letselschade, mede-oprichter